Normes d'ús

Abans de començar a saltar és important que coneguis les Normes que regeixen els nostres centres.

Els usuaris es comprometen a comportar-se de forma responsable i vetllar per la seva pròpia seguretat. En cas de tractar-se d’usuaris menors o incapaços, la mare/pare/tutor i/o responsable es compromet a vetllar pel menor durant tota la seva estada al centre o, en cas contrari, li autoritza expressament per quedar-se només en les instal·lacions sota la seva responsabilitat.

Els usuaris (i la seva mare/pare/tutor i/o responsable) hauran de conèixer, acceptar i complir la Normativa de Funcionament dels centres BOTING, la qual consta en diferents cartells disposats pel propi centre i que es pot resumir en:

 1. Comprovar que la sessió correspon amb el nombre de tiquet facilitat i enganxar el mateix en un lloc visible del cos abans d’iniciar la sessió.
 2. Posar-se mitjons i roba adequada per realitzar l’activitat.
 3. No entrar a la pista menjar, beguda o objectes perillosos.
 4. Deixar el mòbil, monedes, claus, rellotges, etc. en un lloc segur.
 5. Fer cas a les indicacions del monitor i del personal del centre en tot moment.
 6. No saltar dues persones al mateix temps en un sol llit elàstic.
 7. Assegurar-se que no hi hagi ningú a la piscina/airbag abans de tirar-se dins.
 8. No comportar-se imprudentment i fer bon ús de les instal·lacions.
 9. Saltar responsablement, sent conscient de les pròpies limitacions.
 10. Saltar respectant en tot moment a la resta d’usuaris, sense pertorbar ni crear situacions de risc

Els usuaris garanteixen que no pateixen cap tipus de malaltia, defecte físic o lesió que els impedeixi participar en les activitats del centre. També garanteixen que gaudeixen de les condicions físiques i psíquiques adequades i suficients per participar en aquestes activitats (Ex.: Asma, epilèpsia, problemes cardíacs, al·lèrgies..). En cas contrari hauran d’abstenir-se de participar. En cas de fer-ho, ho faran sota la seva pròpia responsabilitat o la de la seva mare/pare/tutor i/o responsable.

Els centres Boting posaran a la disposició dels usuaris armariets per guardar objectes, però el centre no es farà responsable dels objectes que els usuaris o la seva mare/pare/tutor/responsable deixin en les mateixes. Els usuaris o la seva mare/pare/tutor i/o responsable dipositaran els objectes dins els armariets sota la seva pròpia responsabilitat.

El participant reconeix i accepta: que la seva participació en les activitats proveïdes per Boting comporta riscos coneguts i desconeguts que podrien provocar lesions físiques, emocionals, paràlisis, mort o danys a si mateixos, a la propietat o a tercers.

El participant accepta que no participarà en cap activitat proveïda per Boting tret que hagi pres part en els processos i instruccions de seguretat prestats per Boting en relació amb les activitats i confirmin que compliran amb ells en tot moment mentre es trobin a les instal·lacions. Les participants confirmen que no estan embarassades.

El participant entén que les activitats poden dur-se a terme sense supervisió directa seguint les instruccions de seguretat i estan d’acord en què usaran en tot moment qualsevol equip de protecció proveït o requerit per Boting i s’asseguraran que compleixin amb totes les instruccions donades en qualsevol moment durant les activitats de Boting o qualsevol dels seus empleats.

El participant accepta que complirà amb totes les restriccions de pes especificades per Boting. El pes màxim és de 112 Kg.

Els usuaris (i la seva mare/pare/tutor i/o responsable) hauran de ser informats de la política de protecció de dades i de drets d’imatge, així com acceptar el seu tractament.

De conformitat amb el disposat en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades facilitades formaran part d’una base de dades propietat de l’entitat titular AIR HOUSE PARK TERRASSA, S.L. i AIR HOUSE PARK BARCELONA, S.L. per a la gestió del recinte i dels clients, i l’usuari consent expressament l’enviament d’informació comercial i promocional dels seus esdeveniments, serveis i productes. Com a visitant, segons el que es disposa en la Llei anterior i la Llei Orgànica 1/1982 de Protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, l’usuari entén i accepta que les seves dades i imatge puguin ser publicats per AIR HOUSE PARK TERRASSA, S.L. i AIR HOUSE PARK BARCELONA, S.L. per qualsevol mitjà sempre amb les finalitats esmentades. Pot exercitar els seus drets ARCO (accés, rectificació, cancel·lació i oposició) en relació amb les seves dades personals dirigint-se per escrit i adjuntant fotocòpia del DNI a l’adreça de correu: direccion@botingparks.com

De conformitat amb el que es disposa a l’art. 5.1. El 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades, s’informa:

 1. Que les dades personals s’incorporaran al fitxer denominat “Video-Vigilància” i seran tractats amb la finalitat de seguretat a través d’un sistema de video-vigilància.
 2. Que el destinatari de les seves dades personals és:
 1. L’empresa de seguretat Alta Seguretat de Catalunya,S.L
 2. El propietari de l’establiment
 1. Que pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant el responsable del fitxer.
 2. Que el responsable del fitxer és Air House Park Terrassa, S.L i Air House Park Barcelona, S.L

Els usuaris (i la seva mare/pare/tutor/responsable) eximeixen expressament als centres Boting de qualsevol responsabilitat, directa o indirecta, que pogués derivar de l’incompliment dels termes recollits en el present document o les normes generals dels centres, renunciant, en tal cas, a exercir qualsevol acció contra l’entitat explotadora del mateix.

L’incompliment de qualsevol dels termes i condicions estipulats en el present escrit pot suposar l’expulsió del recinte, tant dels usuaris com de la seva mare/pare/tutor/responsable.