Avís Legal

Identitat del responsable: AIR HOUSE PARK TERRASSA, SL y AIR HOUSE PARK BARCELONA, SL.

AIR HOUSE PARK TERRASSA, SL:
NIF/CIF: B66861634
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tomo 45577 Foli 131, Full 492.426, Inscripció 1ª, data 4 d’octubre del 2016.

AIR HOUSE PARK BARCELONA, SL:
NIF/CIF: B66311010
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tomo 44363 Foli 0088, Full 453.954 inscripció 1, data 18 de juny del 2014.

Domicili social: C. Ramon Martí Alsina 12 – 14, Pol. Can Ribo 08911 Badalona (Barcelona).

Telèfon: 938 346 474

Correu electrònic:  info@botingparks.com

AIR HOUSE PARK TERRASSA, SL i AIR HOUSE PARK BARCELONA, SL, d’ara endavant BOTINGPARKS, assumeix el compromís de processar la informació dels seus usuaris i clients amb plenes garanties i complir els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels usuaris.

Aquesta web, per tant, compleix rigorosament la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Accés i ús de la pàgina web

Accés a la pàgina web

Els usuaris poden accedir de forma gratuïta i lliure a la pàgina web. En el cas de productes o serveis que requereixin un cert pagament, BOTINGPARKS informarà de les condicions particulars corresponents als usuaris.

En general, l’accés a la informació i les utilitats d’aquesta pàgina web no exigeix cap registre previ d’usuari. Això no obstant, els usuaris podran sol·licitar, emplenant els formularis corresponents, la recepció d’informació i publicitat sobre BOTINGPARKS (newsletter, per exemple). Els usuaris garanteixen que tota la informació i les dades de caràcter personal facilitades als formularis seran pròpies i certes. Els usuaris seran els únics responsables de les manifestacions falses o inexactes que realitzin, i dels perjudicis que l’ús d’aquesta informació pugui ocasionar a BOTINGPARKS oa tercers. De la mateixa manera, els usuaris es comprometen a notificar a BOTINGPARKS qualsevol canvi que es pugui produir, en relació amb la informació i les dades personals comunicades.

BOTINGPARKS es reserva el dret a interrompre l’accés a la seva pàgina web, en qualsevol moment i sense avís previ, sigui per motius de seguretat, control, manteniment, errors de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Aquesta interrupció podrà tenir caràcter temporal o definitiu, cas en què es comunicarà aquesta circumstància als usuaris. Per tant, BOTINGPARKS no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat de la seva pàgina web, en cas de presentar-se les causes anteriorment citades, per tant, en cap moment no es podran exigir responsabilitats a BOTINGPARKS en aquest sentit.

Ús de la pàgina web

La utilització de la pàgina web de BOTINGPARKS per qualsevol persona li atribueix la condició d’usuari, que accepta que aquest ús és sota la seva responsabilitat exclusiva.

Els usuaris es comprometen a utilitzar la informació, activitats, productes o serveis que BOTINGPARKS posa a la vostra disposició en aquesta pàgina web conforme a les presents condicions generals i a la legalitat vigent, i, en qualsevol cas, es compromet a no utilitzar-los per a activitats contràries a les lleis, la moral o l’ordre públic.

Els continguts de la pàgina web són posats a disposició dels usuaris per BOTINGPARKS com a informació pròpia o, si escau, de tercers. D’aquesta manera, BOTINGPARKS posarà els mitjans raonables a la vostra disposició perquè els Continguts inclosos en la seva pàgina web siguin exactes i estiguin actualitzats.

Pel que fa als menors d’edat que vulguin fer ús d’aquesta pàgina web, hauran de tenir el permís dels pares o tutors, que en qualsevol cas seran els responsables dels seus actes. Tot i això, BOTINGPARKS garanteix la protecció del menor pel que fa als Continguts dirigits especialment al públic familiar.

Informació sobre els enllaços “links”

Les pàgines d’Internet de BOTINGPARKS poden contenir enllaços (links) ) a altres pàgines de tercers. Per tant, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer a pàgines de tercers. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial ha de comptar amb el consentiment exprés de BOTINGPARKS.

En compliment del que disposa l’art. 11 i 16 de la LSSICE, BOTINGPARKS es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o, quan calgui, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que pot existir algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho notifiqui de manera immediata a l’administrador del lloc web.

Renúncia i limitació de la responsabilitat

Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que BOTINGPARKS o tercers puguin patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les disposicions estipulades en aquest Avís Legal o, si escau, en les condicions de venda, política de privadesa i la resta de condicions legals que siguin aplicables.

BOTINGPARKS no es responsabilitza dels danys i perjudicis produïts als equips informàtics dels usuaris o de tercers derivats de l’accés a aquesta pàgina web, perquè aquest accés no suposa en cap cas l’obligació de BOTINGPARKS de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu.

BOTINGPARKS no es responsabilitza dels continguts i serveis dels enllaços, pàgines o sistemes de tercers connectats a aquesta pàgina web i, per tant, no es responsabilitza dels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error o inutilitat d’aquests mateixos.

Informació relativa a la Propietat Intel·lectual i Industrial

Tots els continguts d’aquesta pàgina web, entenent com a tals, a títol merament enunciatiu els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, signes distintius o logotips, marques, noms comercials, tecnologia, programari, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (referits de forma abreujada com els ‘Continguts’), són propietat intel·lectual de BOTINGPARKS o, si escau, de tercers, llevat d’especificació del contrari.

Els usuaris han de respectar en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre aquesta pàgina web, de titularitat de BOTINGPARKS o de tercers.

Queda expressament prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, retransmissió o utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’aquests drets, excepte en els casos que estigui legalment permès, és a dir, autoritzat pel titular dels corresponents drets. Per a la utilització autoritzada dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats exclusivament informatives o pedagògiques, els usuaris poden adreçar-se a info@botingparks.com. No obstant això, els usuaris podran visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels continguts per al seu ús exclusiu personal i privat en els seus sistemes informàtics, sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional o amb finalitats de distribució, modificació, alteració o descompilació.

Protecció de dades personals

Les dades de caràcter personal rebudes dels usuaris seran tractades de manera confidencial, complint adequadament i en tot moment les disposicions contingudes a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara endavant, la “ LOPD”), així com al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD i a partir del 25 de maig de 2018, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, i en qualssevol altres normes vigents o que al futur es puguin promulgar sobre la matèria.

BOTINGPARKS es compromet a tractar les dades de caràcter personal d’acord amb les instruccions dels usuaris que hagin proporcionat les dades de caràcter personal, a no aplicar-les ni utilitzar-les amb fi diferent i a no comunicar-les, ni tan sols per conservar-les, a altres persones, excepte amb el consentiment previ i exprés de la part en qüestió. Així mateix, BOTINGPARKS es compromet a adoptar i aplicar les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat que eviti la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats, d’acord amb el que preveu l’article 32 del RGPD.

Per a més informació, vegeu la nostra Política de Privadesa.

Legislació aplicable i jurisdicció

Aquest Avís Legal queda subjecte a la legislació espanyola vigent aplicable. Per resoldre qualsevol conflicte o litigi que es pugui derivar de l’accés a aquesta pàgina web, els usuaris i BOTINGPARKS es comprometen a sotmetre’s als jutjats que siguin competents.

Skip to content