Normes d’ús

Abans de començar a saltar és important que conegueu les Normes que regeixen els nostres centres.

Els usuaris es comprometen a comportar-se de forma responsable i vetllar per la mateixa seguretat. En cas de tractar-se d’usuaris menors o incapaços, la mare/pare/tutor i/o responsable es compromet a vetllar pel menor durant tota la seva estada al centre o, en cas contrari, l’autoritza expressament per quedar-se sol a les instal·lacions sota responsabilitat.

Els usuaris (i la seva mare/pare/tutor i/o responsable) hauran de conèixer, acceptar i complir amb la Normativa de Funcionament dels centres BOTING, la qual consta de diferents cartells disposats pel mateix centre i que es pot resumir a:

 1. Comproveu que la sessió correspon amb el nom de tiquet facilitat i enganxeu-lo en un lloc visible del cos abans d’iniciar la sessió.
 2. Posar-se mitjons i roba adequada per fer l’activitat. (*Mitjons Boting)
 3. No entreu a la pista menjar, beguda i objectes perillosos.
 4. Deixar el mòbil, monedes, claus, rellotges, etc. en un lloc segur.
 5. Fer cas a les indicacions del monitor i del personal del centre en tot moment.
 6. No saltar dues persones alhora en un sol llit elàstic.
 7. Assegureu-vos que no hi hagi ningú a la piscina/coixí de seguretat abans de tirar-se a dins.
 8. No comportar-se imprudentment i fer bon ús de les instal·lacions.
 9. Saltar responsablement, sent conscient de les pròpies limitacions.
 10. Saltar respectant a tota hora la resta d’usuaris, sense pertorbar ni crear situacions de risc.

Els usuaris garanteixen que no pateixen cap mena de malaltia, defecte físic o lesió que els impedeixi participar en les activitats del centre. També garanteixen que gaudeixen de les condicions físiques i psíquiques adequades i suficients per participar en aquestes activitats (Ex.: Asma, epilèpsia, problemes cardíacs, al·lèrgies…). En cas contrari, s’hauran d’abstenir de participar-hi. En cas de fer-ho, ho faran sota la seva pròpia responsabilitat o la de la seva mare/pare/tutor i/o responsable.

Els centres Boting podran a la disposició dels usuaris petits armaris per guardar objectes, però el centre no es farà responsable dels objectes que els usuaris o la seva mare/pare/tutor/responsable hi deixin. Els usuaris o la seva mare/pare/tutor i/o responsable dipositaran els objectes dins dels petits armaris sota la seva pròpia responsabilitat.

El participant reconeix i accepta: que la seva participació en les activitats proveïdes per Boting comporta riscos coneguts i desconeguts que podrien provocar lesions físiques, emocionals, paràlisi, mort o danys en si mateix, a la propietat de tercers.

El participant accepta que no participarà en cap activitat proveïda per Boting tret que hagi pres part en els processos i instruccions de seguretat prestats per Boting en relació amb les activitats i confirmin que compliran amb ells en tot moment mentre es trobin a les instal·lacions. Els participants confirmen que no estan embarassades.

El participant entén que les activitats es poden dur a terme sense supervisió directa seguint les instruccions de seguretat i estan d’acord que utilitzaran en tot moment qualsevol equip de protecció proveïda o requerida per Boting i s’asseguraran que compleixin amb totes les instruccions donades en qualsevol moment durant les activitats de Boting o qualsevol dels seus empleats.

El participant accepta que complirà totes les restriccions de pes especificades per Boting. El pes màxim és de 112 kg.

Els usuaris (i la seva mare/pare/tutor i/o responsable) hauran de ser informats de la política de protecció de dades i de drets d’imatge, així com acceptar-ne el tractament.

De conformitat amb allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades facilitades formaran part d’una base de dades propietat de l’entitat titular AIR HOUSE PARK TERRASSA, S.L. i AIR HOUSE PARK BARCELONA, S.L. per a la gestió del recinte i dels seus clients, i l’usuari consent expressament l’enviament d’informació comercial i promocional dels esdeveniments, serveis i productes. Com a visitant, segons el que es disposa a la Llei anterior i la Llei Orgànica 1/1982 de Protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, l’usuari entén i accepta que les seves dades i imatge puguin ser publicats per AIR HOUSE PARK TERRASSA, S.L. i AIR HOUSE PARK BARCELONA, S.L. per a qualsevol mitjà sempre amb les finalitats esmentades. Podeu exercir els vostres drets ARCO (accés, rectificació, cancel·lació i oposició) en relació amb les vostres dades personals dirigint-vos per escrit i adjuntant fotocòpia del DNI a l’adreça de correu: direccion@botingparks.com

De conformitat amb el que es disposa a l’art. 5.1. El 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades, s’informa:

 1. Que les dades personals s’incorporaran al fitxer denominat “Video-Vigilància” i seran tractades amb la finalitat de seguretat a través d’un sistema de video-vigilància.
 2. Que el destinatari de les vostres dades personals és:
 1. L’empresa de seguretat Alta Seguretat Catalunya, S.L.
 2. El propietari de l’establiment
 1. Que podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant del responsable del fitxer.
 2. Que el responsable del fitxer és Air House Park Terrassa, S.L. i Air House Park Barcelona, S.L.

Els usuaris (i la seva mare/pare/tutor/responsable) eximeixen expressament els centres Boting de qualsevol responsabilitat, directa o indirecta, que pogués derivar de l’incompliment dels termes recollits en aquest document o les normes generals dels centres, renunciant, en aquest cas, a exercir qualsevol acció contra la seva entitat explotadora.

L’incompliment de qualsevol dels termes i condicions estipulades en aquest escrit pot suposar l’expulsió del recinte, tant dels usuaris com de la mare/pare/tutor/responsable.

Skip to content